Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

Creating jar applications

Αφού κάνουμε compile τα αρχεία .java ώστε να παραχθούν τα .class εκτελούμε μέσα στον φάκελο την εξής εντολή:
jar cvfm test.jar manifestfile *.class

ώστε να δημιουργηθεί το jar αρχείο test.jar το οποίο θα περιέχει το manifest αρχείο manifestfile και όλα τα .class. Αν έχετε και άλλα αρχεία που θέλετε να περιλαμβάνει μπορείτε να τα προσθέσετε και αυτά δίπλα στο *.class χωρίζοντας τα με κενό.

Το αρχείο mainfestfile πρέπει να περιέχει τα εξής:

Manifest-Version: 1.2
Main-Class: mainclass
Created-By: 1.4 (Sun Microsystems Inc.)

Όπου mainclass το όνομα (χωρίς την κατάληξη) της main κλάσης του προγράμματος.

Για να το τρέξετε πατήστε:
java -jar example.jar (σε linux)
ή
C:\Java\jdk1.4.0\bin\javaw.exe -jar example.jar (σε windows)

Sun's java on linux

Ένα απο τα πιο συχνά προβλήματα στο Debian είναι η σωστή υποστήριξη της java, και για την ακρίβεια, η υποστήριξη της ΣΩΣΤΗΣ java. Το Debian διαθέτει το JRE, το JDK και λοιπά της SUN σαν non-free πακέτα του στυλ sun-java5-*, ενώ προσφέρει διάφορες εναλλακτικές όπως το GCJ (GNU compiler for java) τα οποία όμως δεν παίζουν αρκετά καλά προς το παρόν με αποτέλεσμα πολλά λάθη σαν και αυτά:

Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: [***]
at java.lang.Class.initializeClass(libgcj.so.90)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.swing.GroupLayout not found in gnu.gcj.runtime.SystemClassLoader{urls=[file:./], parent=gnu.gcj.runtime.ExtensionClassLoader{urls=[], parent=null}}

Για να εγκαταστήσετε την σωστή έκδοση της Java, βεβαιωθείτε οτι έχετε στα repositories του apt την επιλογή non-free, εγκαταστήστε όποια πακέτα απο το sun-java5- θέλετε και αφού η εγκατάσταση ολοκληρωθεί πατήστε:

sudo update-alternatives --config java


Διαλέξτε την επιλογή: /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java.

Στο τέλος θα πρέπει να δείτε: Using '/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java' to provide 'java'.

Αυτό ήταν!

απο το http://ventrix24.blogspot.com/

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

A Visual Guide to Layout Managers

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/layout/visual.html

Java Applet VS Java Application

Application is a Java class that has a main() method. An applet is a Java class which extends java.applet.Applet. Generally, application is a stand-alone program, normally launched from the command line, and which has unrestricted access to the host system. An applet is a program which is run in the context of an applet viewer or web browser, and which has strictly limited access to the host system. For instance, an applet can normally not read or write files on the host system whereas an application normally can. The actions of both applets and applications can be controlled by SecurityManager objects.

Applets may communicate with other applets running on the same virtual machine. If the applets are of the same class, they can communicate via shared static variables. If the applets are of different classes, then each will need a reference to the same class with static variables.

from http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_97/journal/vol1/tay/app.html

Controlling Access to Members of a Class

The following table shows the access to members permitted by each modifier.

Access LevelsModifierClassPackageSubclassWorld
publicYYYY
protectedYYYN
no modifierYYNN
privateYNNN


απο το http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/javaOO/accesscontrol.html

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

Εγκατάσταση Java JDK JRE

Για να εγκαταστήσετε την Java και το JDK απο την Sun ώστε να μπορείτε να μεταγλωττίζετε και να τρέχετε προγράμματα java, εγκαταστήστε το πακέτο: sun-java5-jdk και τα dependencies του.

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008

IMB J9 JVM

IBM J9 Java Virtual Machine and WebSphere Application Server V5.1.1 & V6.0 Support

http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21221478